"Bidrag til en e-bogsdidaktik til danskfaget på mellemtrinet"

Bidrag til en e-bogsdidaktik til danskfaget på mellemtrinet belyser elevers læsning af e-bøger i skolen. E-bogen forstås her som en digital udgave af den trykte bog, hvor læseren kan ændre lay-out og skrive noter i bogen. Eksisterende forskning på området sammenfattes i et review. To skolers praksis med e-bøger undersøges som case, og et undervisningsforløb, hvor en sjetteklasse læser Herman Bang på iPad, afprøves. På baggrund heraf foreslås en didaktik for e-bøger læst på iPad.
Bilaget kan hentes her. E-bogen kan hentes her.
Speciale til uddannelsen til cand. pæd. i didaktik (dansk).

"Design til undersøgelse af læsning af e-bøger"

Læsning af e-bøger er en teoretisk opgave, som foreslår et undersøgelsesdesign, der kan belyse elevers læsning af e-bøger. En sammenskrivning af to skriftlige opgaver med vægt på henholdsvis kvalitative og kvantitative metoder.
Eksamensopgave i faget Pædagogisk forskning og udviklingsarbejde.

"implementering af windows live"

Implementering af Windows Live er et interventionsforslag til en organisation, hvor implementeringen af et IT-system er kørt af sporet. Ved at trække på teori om ledelsesforandring af John Kotter og Rick Mauer foreslås konkrete tiltag, som skal få processen tilbage på sporet.
Eksamensopgave i faget IT i organisationer (uddannelsen i IT-didaktisk design).

"LÆseoplevelse og -motivation på ipad"

Læseoplevelse og læsemotivation på iPad er en undersøgelse, som viser, hvordan læseoplevelsen ændrer sig i skiftet af medie fra papirbog til e-bog. En fokusgruppe fortæller om forskellen på de to medier, og der viser sig både mange fordele og ulemper ved læsning på iPad. Teorirammen består af Gunther Kress' begreb multimodalitet, som udfordres og diskuteres, og Kress afsløres som en simpel semiotiker i sit syn på læsning.
Eksamensopgave fra faget Danskfagenes didaktik.

"kompetencer i virtuelle fællesskaber"

Kompetencer i virtuelle fællesskaber undersøger hvilke udfordringer sociologerne Anthony Giddens, Barry Wellman, John Thompson og Manuel Castells ser i nu- og fremtidens samfund som vedrører den enkeltes kommunikation om sig selv i sociale virtuelle selvcentrerede netværk med bud på hvilke kompetencer, det er nødvendigt at have for at leve op til disse udfordringer.
Eksamensopgave fra faget Almen didaktik.

"Uformel lÆRing"

Uformel læring viser på baggrund af Birgitte Holm Sørensens forskning og Etienne Wengers teori om praksisfællesskaber, hvordan børn etablerer (elektroniske) fællesskaber, hvor de uformelt udveksler idéer og løser opgaver.
Overblikspapir fra faget Almen didaktik.

"John Willinskys Literacy"

John Willinsky (professor ved Stanford University) holdt et seminar på DPU, og her bliver hans tanker om en literacy for skolen fremlagt. Læs hvordan ordbogen er en del af en imperialistik kulturarv, som er baseret på falsk viden.
Overblikspapir fra faget Almen didaktik.

"Hiphop-lyrik"

Hiphop-lyrikken bliver sat under lup i denne analyse af konstruktionen af det maskuline køn i en diskursiv performance ud fra teori af blandt andre Judith Butler og Norman Fairclough. Tre digte med sammenfaldende motiv analyseres og en fælles stemme træder frem bag om ryggen på fortællerne.
Eksamensopgave fra faget Litteratur og læsemåder - tekst og medier.

"SMS-literacy"

SMS-literacy beskrevet ud fra Brian Streets teori om New Literacy Studies med perspektiv til en pædagogik for folkeskolen. Læs blandt andet hvordan SMS er indlejret i samfundets magtstrukturer.
Eksamensopgave fra faget Tekst og mundtlighed - tekst og skriftlighed.

"bedste sidste retter"

Analyse og fortolkning af Lone Hørslevs digtsuite "Bedste sidste retter". Læs den og bliv lidt klogere på kvinder.
Eksamensopgave fra Dansk litteratur.

"Magasin sverige"

Analyse af lederen Velkommen til Magasin Sverige er en skarp analyse, som tydeligt viser, at der er flere hensigter med en tekst. Her er det en reklame, der er forsøgt skjult som en leder.
Eksamensopgave fra Dansk sprog.

"sengen er verdens mindste skib"

Analyse og fortolkning af Søren Ulrik Thomsens digt "Sengen er verdens mindste skib". Digtet er på kun 9 linier, men der er rigeligt stof til denne nykritiske analyse, som byder på en tolkning, der giver indsigt i menneskets svære kår. Er det deprimerende læsning, kan de øvrige sider på dette websted anbefales til inspiration.
Skriveøvelse fra faget Dansk litteratur.